ההבדל בין דו"ח רווח והפסד ודו"ח תזרים מזומנים

הערך האמיתי של תזרים המזומנים הנו היותו כלי תכנוני שיבטיח לנו עמידה במסגרות האשראי שלנו בכל רגע.

במקרים רבים לעסקים רווחים נאים, בהתאם לדו"ח רווח והפסד, אבל לבעלי העסקים אין כסף והם נאלצים לחרוג ממסגרות האשראי המאושרות.

הבדלים בין דו"ח תזרים מזומנים ודו"ח רווח והפסד

הערך האמיתי של תזרים המזומנים הנו היותו כלי תכנוני שיבטיח לנו עמידה במסגרות האשראי שלנו בכל רגע.

במקרים רבים לעסקים רווחים נאים, בהתאם לדו"ח רווח והפסד, אבל לבעלי העסקים אין כסף והם נאלצים לחרוג ממסגרות האשראי המאושרות.

ישנו הבדל בין דו"ח רווח והפסד ודו"ח תזרים מזומנים.

דו"ח תזרים המזומנים בנוי מזרם ההכנסות והוצאות בפועל – על בסיס מזומן. לעומת זאת, בדו"ח רווח והפסד ההוצאות וההכנסות נרשמים על סמך חשבוניות ללא קשר לתנאי תשלום, לדוגמא, שוטף+60,שוטף+30 ועוד.

כלומר, בדו"ח רווח והפסד, בעת רישום הוצאות והכנסות, עקב קיום תנאי תשלום, רוב ההוצאות לא שולמו ורוב ההכנסות לא התקבלו עדין.

כלומר, אין לנו תמונה אמיתית אותה יכול לספק לנו דו"ח תזרים מזומנים.